ลำดับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รายงาน รายละเอียด
1 [319] จับกุม(ยาบ้า) 242,728 เม็ด เฟสบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ,เฟสบุ๊ก ภ.จว.ลำปาง, เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 08 กันยายน 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
2 [318] จัดงาน" วิถืถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าล้านนาตะวันตก" เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 29 กรกฎาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
3 [317] จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 04 กรกฎาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
4 [316] โครงการค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ ๑๕ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
5 [315] โครงการจัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
6 [313] ประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาว และสรงน้ำพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 09 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
7 [314] พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 09 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
8 [310] โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 08 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
9 [311] งานวิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจชุมชนคุณธรรม จังหวัดลำปาง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 08 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
10 [312] การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง "บวร” เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 08 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
11 [309] อัญเชิญสังฆทาน พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
12 [304] “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
13 [306] การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามงานตาม การแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร www.moac-info.net/lampang www.facebook.com/korsorlampang/ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
14 [303] โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
15 [288] จังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
16 [307] การประชุมการตรวจราชการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมา www.moac-info.net/lampang www.facebook.com/korsorlampang/ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
17 [302] ลำปางจัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
18 [286] จังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” เพื่อถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
19 [301] จังหวัดลำปาง จัดการประชุมสร้างองค์ความรู้ภูษาล้านนา โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
20 [297] ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ เดือนแปดเป็ง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
21 [298] พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
22 [299] พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ประจำปี ๒๕๖๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
23 [300] กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
24 [308] พิธีงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร www.moac-info.net/lampang www.facebook.com/korsorlampang/ 12 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
25 [285] ด่าน สภ.แม่พริก จับยาบ้า 1,156,000 เม็ด ยาไอซ์ 7 กก. เฟสบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ,เฟสบุ๊ก ภ.จว.ลำปาง, เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 08 พฤษภาคม 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
26 [305] นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ผอ.อสค. คณะผู้บริหาร อสค. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่จะจัดตั้ง โ www.moac-info.net/lampang/ www.facebook.com/korsorlampang/ 05 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
27 [295] มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 28 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
28 [296] การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 28 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
29 [294] วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 20 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
30 [293] งาน"จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง ๒๕๖๐" เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 18 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
31 [292] พิธีเปิดงาน"สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี ๒๕๖๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 10 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
32 [284] ด่านสบปราบ จับยาบ้า 62,000 เม็ด เฟสบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ,เฟสบุ๊ก ภ.จว.ลำปาง, เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 09 เมษายน 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
33 [291] วันอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 03 เมษายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
34 [281] จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมยาบ้า 110,000 เม็ด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 23 มีนาคม 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
35 [290] ผลการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ“ศาสตร์พระราชา” เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 16 มีนาคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
36 [283] การประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 ,16 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 http://www.moac-info.net/lampang/ https://www.facebook.com/korsorlampang/ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
37 [282] สภ.เมืองลำปาง ตรวจยึดยาบ้า 60,000 เม็ด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 03 มีนาคม 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
38 [289] กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน (ขับซอ) และการจัดนิทรรศการ แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 27 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
39 [287] สนง.วธ.จ. ภาคเหนือ การประชุมอบรมการเขียนจดหมายเหตุ เหตุการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
40 [279] พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณฯ เสด็จเป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาครอง ขัตติโย เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
41 [280] จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่รอบ 20 ปี ยึดยาบ้ากว่า 6 ล้านเม็ด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
42 [277] ครงการอบรมมารยาทไทยครูต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 06 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
43 [278] ตรวจยึดไม้แปรรูปที่ อ.เถิน เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
44 [273] ตรวจยึดบยาบ้า 84,000 เม็ด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 26 มกราคม 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
45 [274] สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 26 มกราคม 2560 ภ.จว.ลำปาง คลิก
46 [272] โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) www.lpg.onab.go.th เฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 18 มกราคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
47 [271] 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ผ่านมาแล้ว 3 วัน จังหวัดลําปางมีผู้ได้รับบาดเจ็บทางถนน รวม 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 31 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
48 [270] จังหวัดลําปาง เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
49 [263] เหตุยิงกันที่ร้านคำเหมย เสียชีวิต 2 ราย เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 22 ธันวาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
50 [276] โครงการค่ายสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
51 [269] แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2560 เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
52 [275] โครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานกิจกรรม : สืบฮีต สานฮอย วิถีเมืองละกอน เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
53 [262] จับกุมยาเสพติด 40,000 เม็ด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 18 ธันวาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
54 [248] จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว เปิดโบกี้รถไฟขบวนพิเศษ นํานักท่องเที่ยวแอ่วเมืองเหนือ 3 จังหวัด จากเชียงใหม่ ถึง ลําปาง  เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไลน์ สถานีวิทยุ 17 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
55 [268] จังหวัดลําปาง สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา เปิดตลาด "ประชารัฐรักสามัคคี" เพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้าของดีของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรประชาชน เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
56 [266] จังหวัดลำปางรวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต ยุติคอร์รัปชั่น" เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 09 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
57 [267] จังหวัดลําปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 09 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
58 [264] จังหวัดลําปาง เปิดเวทีแถลงข่าวกําหนดการจัดงานเทศกาลรื่นเริงประจําปี งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 08 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
59 [265] จังหวัดลําปาง เปิดเวทีแถลงข่าว การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 08 ธันวาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
60 [249] สํานักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพิ่มการอบรมภาคทฤษฎีสําหรับการขอรับใบขับขี่ใหม่ จาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไลน์ สถานีวิทยุ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
61 [250] จังหวัดลําปาง แจ้งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด (เพิ่มเติม)  เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไลน์ สถานีวิทยุ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
62 [251] เพลิงไหม้ กองข้าว เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 28 พฤศจิกายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
63 [247] จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2559 จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 www.moac-info.net/lampang www.korsorl 24 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
64 [242] ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมผลักดันขับเคลื่อน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง จำกัด ไปสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข” เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 19 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
65 [241] ตำรวจลำปาง ช่วยชาวนาไทย เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 14 พฤศจิกายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
66 [246] “ลําปางหนึ่งเดียว” เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
67 [245] แถลงข่าวการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลําปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
68 [244] องค์กรภาคเอกชนจังหวัดลําปาง พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา สนับสนุนพื้นที่ให้จําหน่ายข้าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 08 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
69 [243] การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีการจองและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 07 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
70 [240] จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 06 พฤศจิกายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
71 [261] วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 01 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
72 [239] การจัดกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจหมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 30 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
73 [260] วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 26 ตุลาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
74 [238] พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 19 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
75 [259] วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 19 ตุลาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
76 [232] จับกุมยาเสพติด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 15 ตุลาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
77 [237] พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 15 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
78 [234] ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 14 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
79 [235] ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 14 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
80 [236] พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 14 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
81 [233] แถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 จัดแถลงข่าว,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สถานีวิทยุ,เฟสบุ๊ค,เว็บไซต์ 12 ตุลาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
82 [258] วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 05 ตุลาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
83 [231] ตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 30 กันยายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
84 [257] วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 28 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
85 [256] วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 26 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
86 [230] ร่วมงาน "โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด" www.moac-info.net/lampang www.korsorlampang.net และจดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 12ประจำเดือน กั 25 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
87 [229] เทศบาลนครลำปาง จัดตั้งชุดถังแยกขยะภายในสำนักงานฯ เพื่อลดปริมาณขยะตามนโยบายของรัฐ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 21 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
88 [228] เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลฯ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 19 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
89 [253] วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 13 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
90 [255] วันที่ 13 กันยายน 2559 www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 13 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
91 [254] วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 12 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
92 [225] เทศบาลนครลำปาง จัดสัมมนาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 09 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
93 [227] พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" www.lpg.onab.go.th 08 กันยายน 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
94 [222] จับกุมยาเสพติด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 07 กันยายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
95 [226] จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหมุ่บ้าน www.lpg.onab.go.th 07 กันยายน 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
96 [224] สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 06 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
97 [252] วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 06 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
98 [223] เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มนับ 1 สายไฟลงใต้ดินถนนบุญวาทย์ ตั้งเป้า 9 เดือนแล้วเสร็จ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 05 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
99 [221] 29 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 29 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
100 [201] อบจ.ลาปางจับมือสานักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร.พ.ศูนย์ลาปาง จัดอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS) เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 26 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก

ค้นพบ 319 กิจกรรม
1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next
เริ่มรายงานข่าว 20 มีนาคม 2559
© 2559 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.