USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,048.449 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,320.900 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,052.634 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,844.629 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.000   0.000  0.00  1.073  0.744  69.34 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 0.000   0.000  0.00  4.453  4.379  98.34 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 0.422   0.422  100.00  281.815  259.503  92.08 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.000   0.000  0.00  1.217  1.144  94.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.231   0.231  100.00  0.626  0.473  75.56 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 0.000   0.000  0.00  3.426  2.834  82.72 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 14.138   8.120  57.43  3.426  2.834  82.72 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 45.999   25.594  55.64  45.999  25.594  55.64 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.255   0.255  4.08  6.255  0.255  4.08 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1.465   1.465  100.00  1.465  1.465  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 6.161   5.752  93.36  6.161  5.752  93.36 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 5.152   5.093  98.85  5.152  5.093  98.85 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7.302   4.251  58.22  7.302  4.251  58.22 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 0.587   0.587  100.00  0.587  0.587  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.094   1.093  99.91  1.094  1.093  99.91 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 1,337.020   953.716  71.33  1,337.020  953.716  71.33 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.930   0.930  100.00  0.930  0.930  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 0.397   0.397  100.00  0.397  0.397  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 36.116   36.115  100.00  36.116  36.115  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 53.371   38.164  71.51  53.371  38.164  71.51 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 10.728   10.728  100.00  10.728  10.728  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 15.770   3.604  22.85  15.770  3.604  22.85 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.459   0.915  26.45  3.459  0.915  26.45 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 0.851   0.851  100.00  0.851  0.851  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 1.955   1.870  95.65  1.955  1.870  95.65 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 0.434   0.434  100.00  0.434  0.434  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 928.654   723.879  77.95  928.654  723.879  77.95 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 245.372   171.095  69.73  245.372  171.095  69.73 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.600   3.253  90.36  3.600  3.253  90.36 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.108   0.928  83.75  1.108  0.923  83.30 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 370.544   178.182  48.09  370.544  178.182  48.09 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 194.719   90.276  46.36  194.719  90.276  46.36 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 360.524   266.272  73.86  360.524  266.272  73.86 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 110.276   41.891  37.99  110.276  41.891  37.99 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.021   2.016  99.75  2.021  2.016  99.75 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 0.070   0.070  100.00  0.070  0.070  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.664   3.047  65.33  4.664  3.047  65.33 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 9.951   5.539  55.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 0.924   0.592  64.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 1.194   1.194  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13.110   12.149  92.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 4.527   2.502  55.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 294.693   131.720  44.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 0.054   0.054  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 4.725   4.635  98.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 0.027   0.027  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 0.056   0.055  98.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1.670   1.670  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0.266   0.266  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 0.091   0.091  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2.936   0.718  24.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 142.274   113.311  79.64  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 52.011   33.599  64.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84.943   62.251  73.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 63.900   63.900  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 1.077   1.077  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0.388   0.353  90.98  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0.198   0.198  100.00  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 210.087   123.239  58.66  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4.853   3.493  71.98  0.000  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 162.534   91.263  56.15  0.000  0.000  0.00 
 งบกลาง   งบกลาง 136.080   6.538  4.80  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 9.590   9.248  96.43  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 74.901   69.722  93.09  0.000  0.000  0.00 
รวม 5,048.449  3,320.900  65.78  4,052.634  2,844.629  70.19 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>