ข้อแนะนำ-ข้อกำหนด
 

   สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์
ต่อจังหวัด โดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง

   หากท่านประสงค์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านจริงเท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

   ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนหากไม่เป็นความจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

   กรณีท่านต้องการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยไม่ระบุตัวตนของท่าน กรุณาติดต่อทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางโดยตรง
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4