หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 05-08-2559
กิจกรรมรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน 18-08-2559
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 18-08-2559
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 06-07-2559
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 25-07-2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2559 13-06-2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 6/2559 13-06-2559
โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน 22-06-2559
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 11-04-2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2559 07-03-2559
โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด 07-03-2559
กิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีพระพุทธศักราช 2559 07-03-2559
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 16-03-2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2559 03-02-2559
โครงการคลินิคเกษตรเตลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการจังหวัดเคลือนที่ 19-02-2559
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 05-01-2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2559 07-01-2559
โครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 13-01-2559
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 03-12-2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 08-12-2558
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 08-12-2558
?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD? 12-12-2558
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 12-12-2558
ปั่นเพื่อพ่อ"Bike for Dad" 12-12-2558
กิจกรรม ปั่น ปล่อย ปลูก เพื่อพ่อ 16-12-2558
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 16-12-2558
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 05-11-2558
ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดสามัญประจำปี 06-11-2558
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 16-11-2558
ประชุม ศป.ปส.อ.เถิน 02-10-2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2558 02-10-2558
การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 07-10-2558
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 12-10-2558
บริจาคโลหิต สภากาชาดจังหวัดลำปาง 12-10-2558
โครงการปลูกต้นไม้ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 14-10-2558
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 27-10-2558
โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก 27-10-2558
กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 29-10-2558
กิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก 29-10-2558
คัดเลือกแม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง 04-09-2558
โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 04-09-2558
กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตยืปฏิยาณฯ 09-09-2558
โครงการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำระยะเร่งด่วน 14-09-2558
พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค ? กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16-09-2558
อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลแม่ปะ 17-09-2558
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี 2558 24-09-2558
พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 03-08-2558
โครงการปั้่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 04-08-2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 04-08-2558
เปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 05-08-2558

ค้นพบ 169 รายการ
1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.