หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ 22-06-2559
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท จ.ลำปาง 19-02-2559
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2559 07-01-2559
ระชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 02-11-2558
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 09-10-2558
การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14-10-2558
โครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ 27-10-2558
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน 04-09-2558
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 09-09-2558
บรรยายพิเศษหัวข้อ "คัมภีร์ปลุกคนทำงานด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" 09-09-2558
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร 30-09-2558
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 04-08-2558
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13-08-2558
ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปี 2558 14-08-2558
โครงการฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 14-08-2558
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17-08-2558
โครงการฝึกอบรมการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 19-08-2558
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19-08-2558
โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 27-08-2558
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31-08-2558
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติใบุคคลตัวอย่าง นายสมโภช ปานถม 06-07-2558
โครงการบริจาค อวัยวะ ดวงตาและโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื้องใน 16-07-2558
โครงการประกวดบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็ง ระดับจังหวัด ประจำปี 2 17-07-2558
จัดงานกาดมั่วคัวแลง 27-07-2558
การอบรมการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 27-07-2558
การประชุมคณะทำงาน วางยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม 27-07-2558
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 29-07-2558
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศอบต.) 04-06-2558
การดำเนินโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 05-06-2558
การดำเนินโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 05-06-2558
การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปี 2558 08-06-2558
การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12-06-2558
ส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะ 19-06-2558
การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24-06-2558
การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24-06-2558
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 01-05-2558
ประชุมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามวาระ ?ลำปางนครแห่งการอ่าน? 01-05-2558
ครอบครัวรักการอ่าน 23-04-2558
อ่านสู่การฟัง 23-04-2558
งานประชุมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามวาระ ลำปางนครแห่งการอ่าน 24-04-2558
รวมพลคนรักการอ่าน? เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 24-04-2558
โครงการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ 29-04-2558
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่(กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) 09-03-2558
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 24-03-2558
อ่านดีมีสุข 27-03-2558
รักน้องต้องอ่าน 27-03-2558
บันทึกการอ่านของฉัน 30-03-2558
โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) 06-02-2558
โครงการ "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 06-01-2558
โครงการ "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" : โรงเรียนเทศบาล 7 06-01-2558

ค้นพบ 72 รายการ
1 2 Next
1 2 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.