หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการหน้าบ้านน่ามอง 05-09-2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต 05-09-2559
กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติฯ 05-08-2559
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 01-07-2559
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 06-07-2559
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล และแฮนด์บอลต้านยาเสพติด 15-07-2559
กิจกรรมวางพวงมาลาและบวงสรวงเจ้าพระยาสุวลือไชยสงคราม 25-07-2559
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ 27-07-2559
กิจกรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 27-07-2559
กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 16-06-2559
โครงการอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 19-04-2559
กิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 23-03-2559
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 12-12-2558
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 16-12-2558
กิจรรมรับบริจาคโลหิต 26-11-2558
กิจกรรมตรวจพื้นที่โครงการอ่างเก้บน้ำก้วยสะเลียม 21-10-2558
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาคพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2558 11-09-2558
กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ 24-09-2558
กิจกรรมทำบุญ 9 วัด 24-09-2558
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 11-08-2558
การจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 13-08-2558
กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558 13-08-2558
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อรับมอบนโยบาย 28-08-2558
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 15-07-2558
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปี 2558 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 16-07-2558
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 17-07-2558
โครงการอโหสิกรรมเพื่อความสมานฉันท์ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต 27-07-2558
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 27-07-2558
ศึกษาเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ AEC 05-06-2558
อบรมตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม สำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 23-06-2558
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2558 30-06-2558
การแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอสบปราบ 01-04-2558
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 18-03-2558
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลนครลำปาง 27-03-2558
กิจกรรมรวมใจในพิธีหล่อพระพุทธรูปทันใจ 05-01-2558
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในอำเภอเมืองปาน 20-01-2558
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในอำเภอเมืองปาน 20-01-2558
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 27-01-2558
โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างสุขให้แผ่นดิน 15-12-2557
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีในการพัฒนาชุมชน 18-11-2557
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 19-11-2557
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19-11-2557
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อ.เมืองปาน 26-11-2557

ค้นพบ 43 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.