หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ส่งเสริมอาชีพ 09-05-2561
การฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรเเละพิมเสนน้ำ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์น 08-02-2561
กิจกรรมสอนตัดเย็บ 16-06-2559
กิจกรรมอาทิตย์หรรษา การทำยาหม่องน้ำ 03-12-2558
กิจกรรมมอบพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 14-10-2558
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้พิการ (การเลี้ยงปลาในบ่อดิน) 14-09-2558
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย 16-09-2558
กางส่งเสริมอาชีพ 13-08-2558
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่หมู่บ้านเป้าหมาย โครงการปิดทองหลังพระ 13-08-2558
โครงการวิจัยและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ 14-08-2558
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 17-08-2558
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 17-08-2558
โครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" 20-08-2558
กิจกรรมฝึกทักษะการเย็บกระเป่า 31-08-2558
การจัดระเบียบขอทาน 07-07-2558
การสำรวจแนวเขตพุทธอุทยานดอยพระเจ้า 09-07-2558
โครงการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 16-07-2558
กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์(ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่) 22-07-2558
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลแม่วะ พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง จากกี่กระตุก จากกี่ไม้เป็นกี่เหล 27-07-2558
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานล่องข้าว 27-07-2558
สวนผักปลอดสารพิษ 03-06-2558
การทำข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ 03-06-2558
งานประดิษฐ์จากใบตองและกระดาษ 03-06-2558
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศอบต.) 04-06-2558
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำขนมอบ 04-06-2558
การฝึกทักษะงานทำอาหารว่าง เพื่อสร้างธุรกิจ 05-06-2558
การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสรา้งรายได้ฯ 08-06-2558
จัดกิจกรรมปลูกมะนาวนอกฤดูกาล 11-06-2558
โครงการ ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาขน 18-06-2558
การแก้ไขปัญหาของราษฎร 18-06-2558
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า 50 ชั่วโมง 19-06-2558
การทำหมอนสมุนไพร 50 ชม 19-06-2558
การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพัฒนารายได้ 19-06-2558
ฝึกอาชีพ สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา 08-05-2558
ฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมืออาหารคาว-หนาวของไทย สู่ระดับสากล 08-05-2558
ฝึกอาชีพ งานประดิษฐ์หมอนสามเหลี่ยมและที่นอนลูกระนาดจากผ้าไทย 08-05-2558
การปลูกมะนาวในวงท่อชีเมนต์ 21-05-2558
การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) การให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 10 ชั่วโมง แล 23-04-2558
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บเสื้อหม้อฮ่อม 28-04-2558
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 28-04-2558
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 28-04-2558
โครงสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (ตำบลละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 30-04-2558
การประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ 06-03-2558
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มหกรรมเปิดโลกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 09-03-2558
โครงการเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ กศน. อำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ 2558 11-03-2558
การเพาะเห็ดฟาง 11-03-2558
การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 11-03-2558
การเพาะเห็ดนางฟ้า 11-03-2558
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 11-03-2558
การสกรีนเสื้อและกระเป๋า 11-03-2558

ค้นพบ 78 รายการ
1 2 Next
1 2 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.