หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
พิจารณาหนี้สินเกษตรกรนอกระบบ 25-09-2558
เจรจาหนี้สินเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 14-08-2558
การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (นอกระบบ) 17-08-2558
ประชุมคณะทำงานเจรจาหนี้นอกระบบ อำเภอสบปราบ 20-08-2558
ประชุมคณะทำงานเจรจาหนี้สินเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ อำเภอสบปราบ 20-08-2558
การเจรจาลูกหนี้นอกระบบ 27-08-2558

ค้นพบ 6 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.