หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการมอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 05-09-2559
กิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส 01-07-2559
กิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส และพิการ 27-07-2559
กิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส และพิการ 02-06-2559
กิจกรรมออกหน่วยอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ 13-06-2559
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 13-06-2559
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 13-06-2559
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 07-04-2559
ออกหน่วยอำเภอยิ้่มเคลื่อนที่ พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนในพื้นที่ 21-04-2559
ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 14-03-2559
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง 14-03-2559
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก 24-03-2559
ออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 07-01-2559
กิจรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ 27-01-2559
โครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ 27-01-2559
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และปัจจัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฟ้าผ่า 09-10-2558
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ 16-09-2558
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 16-09-2558
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 16-09-2558
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 21-09-2558
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 21-09-2558
งานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558 จังหวัดลำปาง 21-09-2558
กิจกรรมเยียมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส และผู้ป่วยฯลฯ 24-09-2558
โครงการ " หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พ 14-08-2558
เยี่ยมผู้สูงอายุุ 03-07-2558
เวทีความร่วมมือโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง 07-07-2558
จดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตร/เปลี่ยนบัตรชำรุดบัตรหาย 07-07-2558
Stop teen mam 07-07-2558
โครงการเรียนรู้ชีวิตจิตเบิกบาน 07-07-2558
จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ 07-07-2558
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 07-07-2558
อบรมเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ 07-07-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2558 07-07-2558
โครการเยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโกาส และยากไร้ 16-07-2558
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบและคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นที่ตำบลนายาง จำนวน 5 ร 16-07-2558
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 29-07-2558
กิจกรรมเยี่ยมครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาสฯ 29-07-2558
โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน 08-06-2558
โครงการส่งน้องไปโรงเรียน ปี 2558 11-06-2558
จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558 11-06-2558
เวทีความร่วมมือโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง 11-06-2558
ประกาศวาระจังหวัดลำปาง 11-06-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 11-06-2558
เยี่ยมบ้านคนพิการ 11-06-2558
ออกบัตรคนพิการ 11-06-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง 11-06-2558
จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 11-06-2558
คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวตำบลนำร่อง 11-06-2558
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธ์เนื่องในวันสหกรณ์ 11-06-2558
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 11-06-2558

ค้นพบ 90 รายการ
1 2 Next
1 2 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.