หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การจัดกิจรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักค่านิยม 12 ประการ 25-12-2558
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลำปางสุจริต" สู่การปฏิบัติ 21-09-2558
เปิดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 05-08-2558
โครงการประกวดวัด เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยะรรม และพัฒนาวัด ระดับจังหวัด 14-08-2558
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" 17-08-2558
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 31-08-2558
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายของเทศบาลเมืองล้อมแรด 16-07-2558
รวมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 16-07-2558
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลนาครัว 17-07-2558
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนไฟ 17-07-2558
โครงการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 22-07-2558
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 29-07-2558
เวที ที่ 6 เวทีสุดท้าย คนไทยหัวใจเดียวกัน 05-06-2558
กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 18-06-2558
โครงการ"เปิดประตูชีวิต ปิดประตูภัย โดยชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" 18-06-2558
จัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำป 19-06-2558
กิจกรรมความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 22-06-2558
จัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 01-05-2558
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในจังหวัดลำปางประจำปี2558 25-05-2558
พิธีบวงสรวงการแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14 20-04-2558
ประกวดการแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14 20-04-2558
งาน "เล่าเรื่องไก่ ใส่ผ้าซิ่น กิ๋นข้าวแลง" 20-04-2558
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา อำเภองาว 20-04-2558
การประชาสัมพันธ์รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ผ่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 20-04-2558
ร่วมกิจกรรมสำรวจและดูแลโบราณสถานในพื้นที่อำเภองาว 20-04-2558
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ?กิจกรรม Cultural Vac 20-04-2558
กิจกรรมสอนละอ่อนลำปาง สร้างสื่อสร้างสรรค์ 20-04-2558
ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการตีก๋องปู่จา ของเยาวชนนักกลองตัวแทนอำเภอแม่พริก เพื่อเข้าประกวดแข่งขันตีก๋องปู 20-04-2558
การเข้าค่ายอบรมลูกเสือวัฒนธรรม (อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ ๒ ) 20-04-2558
การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือเพื่อจัดหนังสือ ?วิถีชีวิตคนต้นน้ำวัง? 20-04-2558
การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องค่านิยม ๑๒ ประการ 20-04-2558
การดำเนินงานกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อำเภอวังเหนือ 20-04-2558
ประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะคา 20-04-2558
จัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 24-04-2558
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 24-04-2558
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 24-04-2558
กิจกรรมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 08-03-2558
กิจกรรมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย 09-03-2558
การดำเนินงานกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อ.เมืองลำปาง 16-03-2558
งานประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง 16-03-2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนราชการ/ท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจอำเภอวังเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 16-03-2558
ประชุมจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมอำเภอเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 16-03-2558
นมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 16-03-2558
งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 16-03-2558
พิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอเมืองลำปาง 16-03-2558
การคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 อำเภอเมืองลำปาง 16-03-2558
คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 16-03-2558
การเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เพื่อประดิษฐานข้างที่ว่าการอำเภอวังเ 16-03-2558
การเข้าร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาชุมชนบ้านปงถ้ำ-ปงทองและแหล่งท่องเที่ยว 16-03-2558
ค่าย ?เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม? กศน.อำเภอเมืองปาน 16-03-2558

ค้นพบ 133 รายการ
1 2 3 Next
1 2 3 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.