หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 07-06-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 13-06-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 15-12-2560
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 22-12-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 04-08-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 25-07-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 08-06-2560
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 08-05-2560
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 05-09-2559
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 04-08-2559
โครงการเยาวชนลำปาง สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร 06-07-2559
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 12-07-2559
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 17-06-2559
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (การปรับปรุงประปาหมู่บ้าน) อ.แม่พริก 04-05-2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง 04-05-2559
ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาตามแผนสำรองของการประปา 04-05-2559
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำปาง (กชภจ.ลป) 04-05-2559
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเก 11-05-2559
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ก 11-05-2559
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอวังเหนือ 17-05-2559
โครงการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 17-05-2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือ 17-05-2559
โครงการ "ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี " 17-05-2559
โครงการ ปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 89 พรรษา 23-05-2559
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 11-04-2559
การให้ความช่วยเลหือผู้ประสบเหตุวาตภัย 11-04-2559
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน(บรรเทาภัยแล้ง) 27-04-2559
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (การปรับปรุงประปาหมู่บ้าน) อ.แม่พริก 27-04-2559
การป้องกันและควบคุมไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองล้อมแรด 27-04-2559
โครงการถนนปลอดภัย ช่อง 7 สี 27-04-2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ 27-04-2559
ประชุมคณะทำงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดลำปาง ประจำปี 25 27-04-2559
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 27-04-2559
ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % อำเภ 01-03-2559
รับมอบหมวกนิรภัย "โครงการคนลำปางร่วมใจสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร " 01-03-2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านสารเคมี) (การจัดการความเสี่ยงจากภ 01-03-2559
การแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน 09-03-2559
ประชุมคณะทำงานไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเถิน 09-03-2559
ตรวจสอบแม่น้ำวังซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา 09-03-2559
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำจากน้ำตกแม่ปาย 09-03-2559
เตรียมความพร้อมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 16-03-2559
ตั้งจุดตรวจสอบความพร้อมพนักงานขับรถและรถโดยสารสาธารณะ 16-03-2559
ตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 16-03-2559
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 16-03-2559
ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 16-03-2559
แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 16-03-2559
การให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.นาแส่ง 23-03-2559
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 23-03-2559
การให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านน้ำลัด ต.พระบาทวังตวง 23-03-2559
โครงการถนนตัวอย่างวินัยจราจร 23-03-2559

ค้นพบ 283 รายการ
1 2 3 4 5 6 Next
1 2 3 4 5 6 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.