หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 12-02-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 09-01-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 23-01-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 19-12-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 28-12-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 29-11-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 09-10-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 29-10-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 04-09-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 04-09-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 06-08-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 06-08-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประช 03-07-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 04-06-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 04-06-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 27-06-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 09-05-2561
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 09-05-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 05-04-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 15-03-2561
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 15-12-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 22-12-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 18-09-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-09-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 04-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 16-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 25-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 12-07-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 08-06-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 16-06-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 08-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 29-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-03-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 09-02-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-02-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-01-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 01-12-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 15-11-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 10-10-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 25-10-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-09-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 07-09-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 20-09-2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 04-08-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 01-07-2559
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 01-07-2559
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกว่งแขนลดพุง 01-07-2559
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 12-07-2559
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 15-07-2559

ค้นพบ 159 รายการ
1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.