หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 04-06-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 07-06-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 13-06-2562
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 05-04-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 15-03-2561
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 15-12-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 22-12-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 18-09-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-09-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 04-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 16-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 25-08-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 12-07-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 08-06-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 16-06-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 08-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 29-05-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-03-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 09-02-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 27-02-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-01-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 01-12-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 15-11-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 10-10-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 25-10-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 05-09-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 07-09-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 20-09-2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 04-08-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 01-07-2559
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 01-07-2559
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกว่งแขนลดพุง 01-07-2559
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 12-07-2559
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 15-07-2559
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 15-07-2559
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 15-07-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมของประชาชน 31-05-2559
โครงการทูบีนัมเบอร์วันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 01-04-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 11-04-2559
พิธีมอบฝายชะลอน้ำ 07-03-2559
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเถิน 10-03-2559
การอบรม อสม.ป.ป.ช.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559 17-03-2559
งานวัน อสม.เเห่งชาติ ณ.สวนสาธารณะเมืองเถิน 24-03-2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2559 29-03-2559
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 23-02-2559
โครงการมอบรถเข็นเพื่อผู้พิการ 05-01-2559
อำเภอเคลื่อนที่ 03-12-2558
โครงการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง 01-10-2558
โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน" 08-10-2558

ค้นพบ 144 รายการ
1 2 3 Next
1 2 3 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.