หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 05-08-2559
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ฯ 18-08-2559
ส่งมอบสติ๊กเกอร์ข้าวหอมไทล้านนา กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง 07-09-2558
ส่งมอบสติ๊กเกอร์ข้าวก่ำล้านนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านฮ่องห้า ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 07-09-2558
งาน Lanna Expo 2015 07-09-2558
การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงตลาดพืชผักปลอดภัยจังหวัดลำปาง 16-09-2558
กิจกรรมการยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 16-09-2558
การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง" 16-09-2558
พิธีปิด ?โรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง? 16-09-2558
การประชุมศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ 1/2558 30-09-2558
การอบรมเรื่องการทำเมล็ดพันธุ์ข้าว และโรคแมลงศัตรูข้าว 30-09-2558
การฝึกอบรมการจัดการธุรกิจข้าว 30-09-2558
การส่งมอบเมล็ดพันธุ์์ผักและสติ๊กเกอร์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 30-09-2558
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 03-08-2558
โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน 03-08-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) 03-08-2558
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 05-08-2558
การจัดงาน "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ข้าวน้ำแร่ แจ้ซ้อน" 13-08-2558
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2558 13-08-2558
พิธีเปิดโครงการวิจัยและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะแกะ เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืช จังหวัดลำปาง 13-08-2558
การฝึกอบรมพัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรผสมผสาน (ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา) 18-08-2558
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 18-08-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 5/2558 26-08-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 06-07-2558
การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เพชรล้านนา 06-07-2558
การประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ 06-07-2558
การจัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ "กาดวังเงิน" อ.แม่ทะ 06-07-2558
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพฯ 06-07-2558
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 08-07-2558
การจัดทำ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร 09-07-2558
การฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายฯ 16-07-2558
การอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ 17-07-2558
การศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ 17-07-2558
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ 17-07-2558
การอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 29-07-2558
การฝึกอบรม รุ่นที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคฯ 29-07-2558
การประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อ.สบปราบ 29-07-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2558 03-06-2558
การฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา 08-06-2558
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานรายแปลงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 08-06-2558
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ อ.สบปราบ 12-06-2558
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ อ.วังเหนือ 12-06-2558
งาน OTOP LANNA EXPO 2015 12-06-2558
โครงการสมุนไพร lanna wellness 24-06-2558
การประชุมสัมมนาคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ 24-06-2558
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2558 24-06-2558
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปางและระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 24-06-2558
กาดม่วนใจ๋ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 01-05-2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายและการจัดการความรู้พืชผักปลอดภัย 08-05-2558
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2558 28-05-2558

ค้นพบ 103 รายการ
1 2 3 Next
1 2 3 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.