หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
งานบ้านสมุนไพรแม่มอก ณ สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก 27-01-2559
โครงการบูรณาการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไผ่สู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจังหวัดลำปาง 25-11-2558
พิธีเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ " 16-09-2558
การสร้างเครือข่ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 23-07-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2558 27-07-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 27-07-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหว 12-03-2558
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 12-03-2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า 12-03-2558
การเตรียมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 12-03-2558
7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์ ประจำปี 2558 12-03-2558
ประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวของสหกรณ์ในจังหวัลำปาง 26-03-2558
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 1 จังหวัดลำปาง 04-02-2558
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง 09-12-2557
ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 18-11-2557
ประชุมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 18-11-2557
ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 18-11-2557
ประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 26-11-2557
ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 26-11-2557

ค้นพบ 19 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.