หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจทางประเทศ 08-05-2560
กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง 01-04-2559
กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน้ำ 16-03-2559
การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 23-03-2559
กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ 23-03-2559
การพัฒนาลำเหมืองส่งน้ำ 07-10-2558
กิจกรรมป้องกันปัญหาภัยแล้ง 01-09-2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/58 24-09-2558
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 07-08-2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2558 19-08-2558
แก้ปัญหานําอุปโภค-บริโภค 09-07-2558
การประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 16-07-2558
การประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 16-07-2558
สังเกตการณ์การขุดลอกแม่น้ำวัง 16-07-2558
โครงการประปาภูเขาห้วยคอกช้าง ต.ทุ่งงาม.อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 17-07-2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2558 03-06-2558
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ในการประเมินการประกวดโครงการส่งน้ำดีเด่น 08-06-2558
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 18-06-2558
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ 10-03-2558
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ 19-01-2558
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18-11-2557
โครงการกิ่วคอหมา ระบบชลประทานเแจ้ห่ม ระยะที่ 2 19-11-2557
โครงการกิ่วคอหมา ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 19-11-2557

ค้นพบ 23 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.