หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประจำปีงบฯ 2558 29-06-2558
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 07-01-2558
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 07-01-2558
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 07-01-2558
การอบรมสัมมนา 07-01-2558
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 07-01-2558
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 07-01-2558
การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 21-01-2558
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 28-01-2558
การสัมมนา เรื่อง "dscience การออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมผสานเอกลักษณ์ล้านนา ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 28-01-2558
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 03-12-2557
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 03-12-2557
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 03-12-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 03-12-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 03-12-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 03-12-2557
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 03-12-2557
การสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ AEC มองผ่านเพื่อนบ้าน ลาวและพม่า" 09-12-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 09-12-2557
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 16-12-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 16-12-2557
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 24-11-2557
ให้การปรึกษาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 24-11-2557
นำผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 24-11-2557

ค้นพบ 24 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.