หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดนัดในจังหวัดลำปาง 05-03-2558
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 14-01-2558
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 14-01-2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การตลาดพอเพียง" 28-01-2558
โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี" 28-01-2558
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ (Smart Online Trader) 03-12-2557
การสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ AEC มองผ่านเพื่อนบ้าน ลาวและพม่า" 09-12-2557

ค้นพบ 7 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.