หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ 05-03-2561
จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ 13-02-2561
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 17-01-2561
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 17-01-2561
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 17-01-2561
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 19-01-2561
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 15-12-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 24-11-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 05-05-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 27-03-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 09-02-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 27-02-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 23-01-2560
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 01-07-2559
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 17-06-2559
กิจกรรมบวชป่า 01-04-2559
อบรมโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และภัยธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17-03-2559
กิจกรรมตรวจป่าชุมชน 23-03-2559
กิจกรรม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจพัฒนา 30-03-2559
ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 03-12-2558
ประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง 06-11-2558
ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 16-11-2558
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 27-10-2558
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 13-08-2558
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 27-08-2558
ปลูกป่าสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 27-08-2558
กิจกรรมบวชป่า 27-08-2558
การตรวจยึดไม้ที่ผู้ลักลอบแปรรูปไม้ในพี้นที่บ้านปางยาว ม.8 ต.แม่พริก 02-07-2558
การตรวจยึดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 09-07-2558
กิจกรรมตรวจพื้นที่ป่า ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา 22-07-2558
การตรวจยึดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 23-07-2558
พิธีบวชป่าต้นน้ำ 11-06-2558
พิธีลงนาม MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดฯ 24-06-2558
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 06-03-2558
กิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 06-03-2558
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอำเภอเมืองปาน 12-03-2558
เดินรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 18-03-2558
จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ คืนความสุขให้แก่ประชาชน 18-03-2558
กิจกรรมป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24-03-2558
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 27-03-2558
ดับไฟบ่อขยะ 02-02-2558
คัดค้านการขออนุญาตการปิดประกาศอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ของ บริษัท ยุพินวัฒนาธุรกิจจำกัด 04-02-2558
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 12-01-2558
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 13-01-2558
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย) 14-01-2558
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 28-01-2558
การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง 03-12-2557
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 04-12-2557
กิจกรรมเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 09-12-2557

ค้นพบ 49 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.