หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ปลูกต้นไม้หลากสีสวยงาม 04-09-2561
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันวันสิ่งแวดล้อมโลก 27-06-2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 25-07-2559
กิจกรรมบวชป่า/ปลูกป่าชุมชน 27-07-2559
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ 02-06-2559
กิจกรรมบวชป่า และปลูกต้นไม้ 16-06-2559
กิจกรรมทำแนวกันไฟ 09-03-2559
กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ 16-03-2559
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 03-12-2558
ประชุมงานวิจัยชุมนโครงการขยายองค์ความรู้ในการควบคุมไฟป่าฯ 09-10-2558
กิจกรรมปลูกป่า 09-09-2558
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามพระราชดำริฯ 09-09-2558
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 13-08-2558
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 13-08-2558
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 13-08-2558
กิจกรรมปลูกต้นไม่/บวชป่า 09-07-2558
พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คู คลอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ 28-07-2558
โครงการสร้างฝายแม้ว 22-06-2558
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28-04-2558
ครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฝาย ถวายเป็นพระราขกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ 60 พรรษา 06-03-2558
โครงการบ้านสวย เมืองงาม 23-03-2558
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง 23-03-2558
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27-03-2558
กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ 04-02-2558
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06-01-2558
กิจกรรมรณรงค์ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า 07-01-2558
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สามปอยขุนตาน 28-01-2558
โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อถวยพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 09-12-2557

ค้นพบ 28 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.