หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่สำคัญ 19-08-2558
การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการ 02-07-2558
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 16-07-2558
โครงการจัดตังเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 07-01-2558
โครงการจัดตังเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 07-01-2558
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 10-12-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 10-12-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 10-12-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 10-12-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 10-12-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายของรัฐบาล 27-11-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 27-11-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 27-11-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 27-11-2557
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 27-11-2557

ค้นพบ 15 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.