หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการโรงเรียนสีขาว อำเภอเกาะคา 01-07-2559
ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน (ศป.ปส.อ.เถิน) 13-06-2559
ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน (ศป.ปส.อ.เถิน) 13-06-2559
รประชุมรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการประชุมโต๊ะข่าวระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2559 03-02-2559
การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่เยาวชน 25-12-2558
ประชุม ศป.ปส.อ.เถิน /ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 03-11-2558
กาประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการป้องกันยาเสพติด 26-11-2558
การติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด 07-10-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 04-09-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 09-09-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 09-09-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-09-2558
การเสริมสรา้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-09-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-09-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 24-09-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 07-08-2558
โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชน 25 ตาสับปะรด 19-08-2558
กิจกรรมประชุมผุ้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 27-08-2558
การตั้งจุดตรวจเพื่อค้นหาผู้เสพ ฯ 02-07-2558
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2558 02-07-2558
ออกตรวจปัสสาวะ 03-07-2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 07-07-2558
การตรวจสอบและแนะนำร้านค้าในหมู่บ้านผาปังหลวง ห้ามขายสุรา บุหรีในเยาวชนอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 09-07-2558
โครงการตำบลนาแส่งสดใส ห่างไกลจากยาเสพติด 10-07-2558
โครงการตำบลนาแส่งสดใส ห่างไกลจากยาเสพติด 10-07-2558
การตรวจปัสสาวะในเด็กนักเรียน 16-07-2558
การตรวจปัสสาวะในเด็กนักเรียน 16-07-2558
โครงการโรงเรียนสีขาว 29-07-2558
โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน (25 ตาสับปะรด) 16-06-2558
การเสริมสรา้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสรา้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 16-06-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพติด 22-06-2558
การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 25-06-2558
ออกตรวจปัสสาวะในพื้นที่ตำบลแม่กัวะ 26-06-2558
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 30-06-2558
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรั้วชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 29-04-2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน(ศป.ปส.อ.เถิน) 06-03-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด 04-02-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด 07-01-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด 14-01-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด 21-01-2558
สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 21-01-2558
สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 21-01-2558
สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 21-01-2558
สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 21-01-2558
การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด 28-01-2558

ค้นพบ 59 รายการ
1 2 Next
1 2 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.