หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กาจัดระเบียบแรงงานต่างด้านในพื้นที่อำเภอเกาะคา 02-01-2559
การตรวจเยี่ยมแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 25-12-2558
ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 09-12-2557

ค้นพบ 3 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.