หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 05-03-2561
จัดกิจกรรมเพื่อปัองกันการเกิดโรคระบาด 17-01-2561
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 19-01-2561
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 08-11-2560
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 24-11-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 06-10-2560
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 20-10-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 27-09-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 16-08-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 25-08-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 12-07-2560
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 25-07-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 16-06-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 05-05-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 29-05-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 09-02-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 27-02-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 01-12-2559
การกิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 01-12-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 20-12-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 15-11-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 15-11-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 10-10-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 25-10-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 05-09-2559
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 07-09-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 20-09-2559
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 01-07-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 12-07-2559
กิจกรรมฉีดวัควีนป้อกงันโรคไข้หวัดใหญ่ 15-07-2559
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาด 17-06-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันโรคระบาด 31-05-2559
จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคระบาด 07-03-2559
จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคระบาด 07-03-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 23-03-2559
จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคระบาด 23-02-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 28-01-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 28-01-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 15-12-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 15-12-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 29-12-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 10-11-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 10-11-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 01-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 01-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 06-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 09-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 12-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 27-10-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 27-10-2558

ค้นพบ 85 รายการ
1 2 Next
1 2 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.