หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 18-09-2560
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 05-01-2560
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 05-01-2560
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 20-12-2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 10-10-2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 25-10-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 05-09-2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด 07-09-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 20-09-2559
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 04-08-2559
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 17-06-2559
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อ 11-04-2559
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อ 11-04-2559
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด 07-03-2559
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด 07-03-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 23-03-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 23-03-2559
จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคระบาด 23-02-2559
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 29-12-2558
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 10-09-2558
โครงการบ้านย่าเป้าร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 08-07-2558
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรความดัน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บ้านลำปางกลางตะวันตก 10-06-2558
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านกล้วยม่วง 30-06-2558
โครงการบ้านและชุมชนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ชุมชนสันติภาพ 30-06-2558
โครงการ:การรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในสตรีอายุ 25-60 ปี เขต รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง 16-03-2558
โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 16-03-2558
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2558 รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า 16-03-2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวลบ้านในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัวของผู้สูงอายุ 23-03-2558
ให้ความรุ้แก่นักเรียนในการรักษาสุขภาพ 04-12-2557
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังโรคระบาด 09-12-2557
ส่งเสริม และเฝ้าระวังโรคติดต่อ 25-11-2557

ค้นพบ 31 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.