หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเถิน และประชุมโต๊ะข่าวด้านความมั่นคง ครั้งที่ 07-01-2559
ประชุม ศป.ปส.อ.เถิน 03-12-2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 17-09-2558
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารและการทำงานของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน 24-09-2558
งานประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง 08-06-2558
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ได้รับอนุญาต 04-02-2558
ดำเนินมาตรการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้เสพ ผู้ติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด 28-01-2558
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เรื่อง 03-12-2557
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 15-12-2557
โครงการเสวนาเรื่อง ยุติคอร์รัปชั่น สู่ลำปางสุจริต 19-11-2557

ค้นพบ 10 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.