Username : Password :
ปิดระบบทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และเปิดใช้งานอีกทีในวันศุกร์ เวลา 08.00 น.
 
ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่
   
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
    ๑.๑ จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 169 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72,523 คน
    ๑.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72 โครงการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,556 คน
    ๑.๓ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๑ จำนวน 36 เรื่อง
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
    ๒.๑ การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม      
         ๒.๑.๑  การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน 560 ครั้ง
พบการกระทำความผิด จำนวน 60 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 69 คน
         ๒.๑.๒ การตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรม (โรงแรม โรงงาน สถานบริการ หอพักฯ) จำนวน 33 ครั้ง
สถานประกอบการ จำนวน 103 แห่ง
พบการกระทำความผิด จำนวน 3 คดี
         ๒.๑.๓ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน จำนวน 11 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 11 คน
         ๒.๑.๔ การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนัน จำนวน 11 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 26 คน
         ๒.๑.๕ คดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จำนวน 1 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 0 คน
         ๒.๑.๖ จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม จำนวน 15 เครือข่าย
สมาชิกเครือข่าย จำนวน 1,826 คน
    ๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
         ๒.๒.๑ จับกุมคดียาเสพติด จำนวน 21 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 455 คน
         ๒.๒.๒ การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู จำนวน 2,322 คน
         ๒.๒.๓ การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จำนวน 1,462 คน
         ๒.๒.๔ การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด จำนวน 410 หมู่บ้าน/ชุมชน
    ๒.๓ การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว      
         ๒.๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง จำนวน 7 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 5 คน
         ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จำนวน 3 ครั้ง
    ๒.๔ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป จำนวน 43 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,736 คน
    ๒.๕ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน      
         ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น (เฉพาะพื้นที่ชายแดน) จำนวน 0 ครั้ง
    ๒.๖ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๒ และรายละเอียดของคดี ข้อ ๒.๑.๕ จำนวน 39 เรื่อง
๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
    ๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย จำนวน 78 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,054 คน
    ๓.๒ การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ      
ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 0 คน
แก้ไขสำเร็จ จำนวน 0 คน
    ๓.๓ การดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 90 โครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 15,243 คน
    ๓.๔ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จำนวน 133 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54,260 คน
    ๓.๕ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ยากจน จำนวน 1 แปลง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 0 ครัวเรือน
    ๓.๖ การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน/เขตพื้นที่ป่า/เขตที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 แปลง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 0 ครัวเรือน
    ๓.๗ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๓ จำนวน 50 เรื่อง
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
    ๔.๑ จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา/จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จำนวน 340 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 270,336 คน
    ๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 389 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 244,656 คน
    ๔.๓ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๔ จำนวน 209 เรื่อง
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารสุขและสุขภาพของประชาชน
    ๕.๑ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย จำนวน 290 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75,640 คน
    ๕.๒ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ      
         ๕.๒.๑ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด (โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ) จำนวน 95 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 60,758 คน
         ๕.๒.๒ การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด จำนวน 31 เครือข่าย
สมาชิกเครือข่าย จำนวน 93 คน
    ๕.๓ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จำนวน 163 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 108,592 คน
    ๕.๔ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๕ จำนวน 24 เรื่อง
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
    ๖.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำนวน 163 ครั้ง
ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 1,286 ราย
สร้างรายได้ จำนวน 9,432,211 บาท
    ๖.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด จำนวน 7 ครั้ง
    ๖.๓ จัดกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 ครั้ง
    ๖.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 28 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 380,548 คน
    ๖.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/ลดต้นทุน/กระจายสินค้าทางการเกษตร จำนวน 103 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 20,699 คน
    ๖.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 19 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 456 คน
    ๖.๗ การดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/การขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร จำนวน 23 โครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 17,834 คน
    ๖.๘ จัดกิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 24 ครั้ง
ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 100 ราย
    ๖.๙ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๖ จำนวน 38 เรื่อง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
    ๗.๑ จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 7 ครั้ง
ผู้ประกอบการ จำนวน 115 คน
    ๗.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 252 ครั้ง
แรงงานที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4,591 คน
    ๗.๓ การดำเนินโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 โครงการ
    ๗.๔ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๗ จำนวน 5 เรื่อง
๘. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
    ๘.๑ จัดกิจกรรมป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 53 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,893 คน
    ๘.๒ การจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คดี
ผู้ต้องหา จำนวน 5 คน
    ๘.๓ จัดกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 ครั้ง
    ๘.๔ จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง จำนวน 482 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ จำนวน 46,200,100 ตร.ม.
    ๘.๕ จัดกิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา ฯ จำนวน 33 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ จำนวน 253,000 ตร.ม.
    ๘.๖ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๘ และรายละเอียดกิจกรรม ตามข้อ ๘.๓ จำนวน 17 เรื่อง
๙. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
    ๙.๑ การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม      
         ๙.๑.๑ การให้บริการประชาชน (One Stop Service/Service Link/ข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา/ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) จำนวน 8 เรื่อง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 856 คน
         ๙.๑.๒ รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  (เริ่มตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ตามประกาศ คสช. ที่ ๙๖) จำนวน 29 เรื่อง
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 3 เรื่อง
อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 26 เรื่อง
         ๙.๑.๓ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการตำบล จำนวน 3 เรื่อง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 120 คน
    ๙.๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
         ๙.๒.๑ การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 4 คน
         ๙.๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 10 ครั้ง
    ๙.๓ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๙ และรายละเอียดที่น่าสนใจ ตามข้อ ๙.๑.๒ และข้อ ๙.๑.๓ จำนวน 11 เรื่อง
๑๐. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
    ๑๐.๑ การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน จำนวน 3 เรื่อง
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 50 คน
    ๑๐.๒ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (ยกเว้น การดำเนินการของฝ่ายตุลาการ) จำนวน 1 เรื่อง
ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องนำเรื่องสู่กระบวนการของศาล จำนวน 0 เรื่อง
    ๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ ๑๐ จำนวน 2 เรื่อง
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.