Username : Password :  
เรียน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน
กรณีที่มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/กอง (ถ้ามี)
ขอให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานของท่านให้เป็นปัจจุบัน
หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 054-265070
กระทรวง หน่วยงาน  
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภองาว
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่ทะ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม
กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลยุติธรรม ศาลแขวงลำปาง
ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลำปาง
กระทรวงยุติธรรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
กระทรวงยุติธรรม เรือนจำกลางลำปาง
กระทรวงยุติธรรม สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง
กระทรวงยุติธรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัด
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กระทรวงกลาโหม สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง
กระทรวงกลาโหม มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรงาว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเถิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่พริก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
กระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
กระทรวงการคลัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ
กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการชลประทานลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภองาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่พริก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบปราบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักชลประทานที่ 2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่านกักสัตว์ลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงชนบทลำปาง
กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
กระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยานลำปาง
กระทรวงคมนาคม ศูนย์สร้างทางลำปาง
กระทรวงคมนาคม สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงาน ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
กระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
กระทรวงแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 ลำปาง
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์โรคเรื้อนที่ 1 ลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์โรคเรื้อนที่ 1 ลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะคา
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลงาว
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแจ้ห่ม
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเถิน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทะ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่พริก
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสบปราบ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้างฉัตร
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเสริมงาม
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่เมาะ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงาน กสทช. ภาค 3
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงาน กสทช. เขต 3 ลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง
องค์กรอิสระ / หน่วยงานพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.ลำปาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะคา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำปางหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไหล่หิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าผา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังพร้าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสริมงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลวงใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงมอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเถินบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่มอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่พริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาครัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ทะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำโจ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสบปราบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้างฉัตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองปาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ขะจาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ลำปาง (CAT)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานีรถไฟลำปาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเคหะชุมชนลำปาง (การเคหะแห่งชาติ)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
สถานศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
สถานศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการเขลางค์นคร
สถานศึกษา โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวิทยา
สถานศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
สถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
สถานศึกษา โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (Lamp-Tech)
สถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT)
สถานศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT)
สถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สถานศึกษา โรงเรียนอรุโณทัย
สถานศึกษา โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สถานศึกษา โรงเรียนไตรภพวิทยา
สถานศึกษา โรงเรียนพินิจวิทยา
สถานศึกษา โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร
สถานศึกษา โรงเรียนประชาวิทย์
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
สถานศึกษา โรงเรียนวิชชานารี
สถานศึกษา โรงเรียนลำปางวิทยา
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
องค์กรภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
องค์กรภาคเอกชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
องค์กรภาคเอกชน ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
องค์กรภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด
องค์กรภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด
องค์กรภาคเอกชน สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง (สธวท.)
องค์กรภาคเอกชน สมาคมสตรีนครลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
องค์กรภาคเอกชน สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด
องค์กรภาคเอกชน สมาคมรถม้าจังหวัด
องค์กรภาคเอกชน สภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สโมสรโรตารีลำปาง
องค์กรภาคเอกชน สโมสรไลออนส์ลำปาง
องค์กรภาคเอกชน โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
© ๒๕๖๐ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.