เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
2 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
3 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
4 พฤศจิกายน 2562  
    หมอกควันไฟป่า ประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว2563
วันอังคาร
5 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
6 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพฤหัสบดี
7 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  
วันศุกร์
8 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
9 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
10 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
11 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) คณะกรรมการจัดงานวิ่ง
วันอังคาร
12 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
13 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมโครงการประชารัฐภาคเหนือตอนบน 1  
วันพฤหัสบดี
14 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาหอการค้า
วันศุกร์
15 พฤศจิกายน 2562  
      ประชุม คกก.กรอ.จ.ลป.
วันเสาร์
16 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
17 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
18 พฤศจิกายน 2562  
      VCS ความปลอดภัยทางถนน
วันอังคาร
19 พฤศจิกายน 2562  
    คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2562  
วันพุธ
20 พฤศจิกายน 2562  
      การประชุมคณะทำงานคลินิคโรคจากการทำงานระดับจังหวัด
วันพฤหัสบดี
21 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการ COO ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งที่ 3/62
วันศุกร์
22 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
23 พฤศจิกายน 2562  
    จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชก.)
วันอาทิตย์
24 พฤศจิกายน 2562  
    อบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชก.)
วันจันทร์
25 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
วันอังคาร
26 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
27 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุม กบจ.
วันพฤหัสบดี
28 พฤศจิกายน 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
วันศุกร์
29 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
30 พฤศจิกายน 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>