เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันเสาร์
1 มิถุนายน 2562  
       
วันอาทิตย์
2 มิถุนายน 2562  
       
วันจันทร์
3 มิถุนายน 2562  
       
วันอังคาร
4 มิถุนายน 2562  
       
วันพุธ
5 มิถุนายน 2562  
    ประชุมปัญหาการบุกรุกที่ดิน (กบร.)  
วันพฤหัสบดี
6 มิถุนายน 2562  
      ประชุม OTOP Midyear 2019
วันศุกร์
7 มิถุนายน 2562  
    ประชุมเร่งรัด ติดตาม โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วันเสาร์
8 มิถุนายน 2562  
       
วันอาทิตย์
9 มิถุนายน 2562  
       
วันจันทร์
10 มิถุนายน 2562  
    ประชุมตรวจราชการกระทรวง พม.  
วันอังคาร
11 มิถุนายน 2562  
       
วันพุธ
12 มิถุนายน 2562  
      ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนสายสื่อสาร
วันพฤหัสบดี
13 มิถุนายน 2562  
       
วันศุกร์
14 มิถุนายน 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันเสาร์
15 มิถุนายน 2562  
       
วันอาทิตย์
16 มิถุนายน 2562  
       
วันจันทร์
17 มิถุนายน 2562  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562
วันอังคาร
18 มิถุนายน 2562  
    ประชุมศูนย์ถนนฯ ครั้งที่ 5/2562 การนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
วันพุธ
19 มิถุนายน 2562  
    ประชุมรับรอง จปฐ. ปี 2562  
วันพฤหัสบดี
20 มิถุนายน 2562  
    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562  
วันศุกร์
21 มิถุนายน 2562  
    คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดลำปาง2/62 ประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันเสาร์
22 มิถุนายน 2562  
       
วันอาทิตย์
23 มิถุนายน 2562  
       
วันจันทร์
24 มิถุนายน 2562  
      ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กจร.จังหวัดลำปาง
วันอังคาร
25 มิถุนายน 2562  
    vdo conference ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี  
วันพุธ
26 มิถุนายน 2562  
    คณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 2/2562 (สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ประชุม คสป.
วันพฤหัสบดี
27 มิถุนายน 2562  
    ประชุมนายอำเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการ( กองทุนสตรี)
วันศุกร์
28 มิถุนายน 2562  
       
วันเสาร์
29 มิถุนายน 2562  
       
วันอาทิตย์
30 มิถุนายน 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>