เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2563 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 พฤษภาคม 2563  
    ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ลำปาง ครั้งที่ 15/2563  
วันเสาร์
2 พฤษภาคม 2563  
       
วันอาทิตย์
3 พฤษภาคม 2563  
       
วันจันทร์
4 พฤษภาคม 2563  
       
วันอังคาร
5 พฤษภาคม 2563  
    ประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนพื้นที่จังหวัดลำปาง วืดิทัศน์ทางไกล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันพุธ
6 พฤษภาคม 2563  
       
วันพฤหัสบดี
7 พฤษภาคม 2563  
      ประชุมคณะทำงาน One Plan
วันศุกร์
8 พฤษภาคม 2563  
       
วันเสาร์
9 พฤษภาคม 2563  
       
วันอาทิตย์
10 พฤษภาคม 2563  
       
วันจันทร์
11 พฤษภาคม 2563  
       
วันอังคาร
12 พฤษภาคม 2563  
    ประชุมโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ วืดิทัศน์ทางไกล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันพุธ
13 พฤษภาคม 2563  
       
วันพฤหัสบดี
14 พฤษภาคม 2563  
    ประชุม คพจ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
15 พฤษภาคม 2563  
      การให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจฯด้านพลังงาน
วันเสาร์
16 พฤษภาคม 2563  
       
วันอาทิตย์
17 พฤษภาคม 2563  
       
วันจันทร์
18 พฤษภาคม 2563  
    วืดิทัศน์ทางไกล อบรมชี้แจงการป้องกันไวรัส COVID-19 ไปยัง 13 อำเภอ ประชุมพิจารณามีใช้และย้ายวัตถุระเบิด
วันอังคาร
19 พฤษภาคม 2563  
      วืดิทัศน์ทางไกล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันพุธ
20 พฤษภาคม 2563  
    ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง  
วันพฤหัสบดี
21 พฤษภาคม 2563  
    โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์
22 พฤษภาคม 2563  
      ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานการสำรวจสถานการณ์ความเข็งแข็งของครอบครัว ปี 2563
วันเสาร์
23 พฤษภาคม 2563  
       
วันอาทิตย์
24 พฤษภาคม 2563  
       
วันจันทร์
25 พฤษภาคม 2563  
       
วันอังคาร
26 พฤษภาคม 2563  
    VCS เรื่องงบประมาณ vcs ศูนย์โควิดข19 มท.
วันพุธ
27 พฤษภาคม 2563  
    คัดเลือกเยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
วันพฤหัสบดี
28 พฤษภาคม 2563  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมweb con การขับเคลื่อนโครงการด้านการเกษตร
วันศุกร์
29 พฤษภาคม 2563  
    ประชุม vcs กลุ่มจังหวัด
วันเสาร์
30 พฤษภาคม 2563  
       
วันอาทิตย์
31 พฤษภาคม 2563  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2563 ] เดือนถัดไป-->>