เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2563 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพุธ
1 มกราคม 2563  
       
วันพฤหัสบดี
2 มกราคม 2563  
       
วันศุกร์
3 มกราคม 2563  
    ประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ (VDO Conference)  
วันเสาร์
4 มกราคม 2563  
       
วันอาทิตย์
5 มกราคม 2563  
       
วันจันทร์
6 มกราคม 2563  
       
วันอังคาร
7 มกราคม 2563  
      ปรึกษาหารือการจัดกิจรรมกีฬาในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
วันพุธ
8 มกราคม 2563  
       
วันพฤหัสบดี
9 มกราคม 2563  
      ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณปี 2563 (ทีมงานชุดเล็กของจังหวัด)
วันศุกร์
10 มกราคม 2563  
      คณะกรรมการโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนฯ
วันเสาร์
11 มกราคม 2563  
       
วันอาทิตย์
12 มกราคม 2563  
       
วันจันทร์
13 มกราคม 2563  
    ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล  
วันอังคาร
14 มกราคม 2563  
    วีดิทัศน์ทางไกล ชุมชนนักปฏิบัติ COPS ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำปาง
วันพุธ
15 มกราคม 2563  
    ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
วันพฤหัสบดี
16 มกราคม 2563  
    วีดิทัศน์ทางไกล แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประชุมข้าราชการปกครอง
วันศุกร์
17 มกราคม 2563  
    ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
วันเสาร์
18 มกราคม 2563  
       
วันอาทิตย์
19 มกราคม 2563  
       
วันจันทร์
20 มกราคม 2563  
    คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  
วันอังคาร
21 มกราคม 2563  
      ประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 1/2563
วันพุธ
22 มกราคม 2563  
       
วันพฤหัสบดี
23 มกราคม 2563  
    ประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย 1/2563  
วันศุกร์
24 มกราคม 2563  
    ประชุมข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้ง 1/2563
วันเสาร์
25 มกราคม 2563  
       
วันอาทิตย์
26 มกราคม 2563  
       
วันจันทร์
27 มกราคม 2563  
    ซักซ้อมการนำเสนองบกลางรองนายกฯ ประชุม กรอ.จ.ลป
วันอังคาร
28 มกราคม 2563  
    ประชุมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดลำปาง VCS ภัยแล้ง
วันพุธ
29 มกราคม 2563  
    ประชารัฐ (พช.ลป)  
วันพฤหัสบดี
30 มกราคม 2563  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะกรรมการ CoO
วันศุกร์
31 มกราคม 2563  
    ประชุมวัตถุระเบิด ประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 1/2563
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2563 ] เดือนถัดไป-->>