เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ เมษายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันจันทร์
1 เมษายน 2562  
    ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2562 ประชุมขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๒
วันอังคาร
2 เมษายน 2562  
    การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธ
3 เมษายน 2562  
    ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประชุมหมอกควันไฟป่า
วันพฤหัสบดี
4 เมษายน 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจ.ลำปาง
วันศุกร์
5 เมษายน 2562  
    vcs ประชุม Web con การดำเนินงานหนี้สินเกษตรกร
วันเสาร์
6 เมษายน 2562  
       
วันอาทิตย์
7 เมษายน 2562  
       
วันจันทร์
8 เมษายน 2562  
       
วันอังคาร
9 เมษายน 2562  
       
วันพุธ
10 เมษายน 2562  
    VCS  
วันพฤหัสบดี
11 เมษายน 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันศุกร์
12 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันเสาร์
13 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันอาทิตย์
14 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันจันทร์
15 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันอังคาร
16 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันพุธ
17 เมษายน 2562  
    ประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  
วันพฤหัสบดี
18 เมษายน 2562  
    พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 VCS
วันศุกร์
19 เมษายน 2562  
       
วันเสาร์
20 เมษายน 2562  
    สอนเสริม มสธ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ
วันอาทิตย์
21 เมษายน 2562  
    สอนเสริม มสธ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
22 เมษายน 2562  
    การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค  
วันอังคาร
23 เมษายน 2562  
       
วันพุธ
24 เมษายน 2562  
       
วันพฤหัสบดี
25 เมษายน 2562  
    vcs ก.พ.ร. ประชุมคณะกรรมการ Coo
วันศุกร์
26 เมษายน 2562  
    การประชุมการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)  
วันเสาร์
27 เมษายน 2562  
       
วันอาทิตย์
28 เมษายน 2562  
       
วันจันทร์
29 เมษายน 2562  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัด ครั้งที่ 2/2562
วันอังคาร
30 เมษายน 2562  
    vcs ประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562  
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ เมษายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>