เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 สิงหาคม 2562  
    เตรียมความพร้อมจัดงานศิลปชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
2 สิงหาคม 2562  
    ประชุมหารือแผนปี 63  
วันเสาร์
3 สิงหาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
4 สิงหาคม 2562  
       
วันจันทร์
5 สิงหาคม 2562  
    ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี ประชุมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37
วันอังคาร
6 สิงหาคม 2562  
      ประชุม VCS ปรับแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธ
7 สิงหาคม 2562  
      ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี
8 สิงหาคม 2562  
    ประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2562 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 4/2562
วันศุกร์
9 สิงหาคม 2562  
    ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) (นางดวงตา ตันโช)
วันเสาร์
10 สิงหาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
11 สิงหาคม 2562  
       
วันจันทร์
12 สิงหาคม 2562  
       
วันอังคาร
13 สิงหาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุม Coo
วันพุธ
14 สิงหาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานพิจารณาเส้นทางจักรยาน อพยพ 5 หมู่บ้าน
วันพฤหัสบดี
15 สิงหาคม 2562  
    คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน  
วันศุกร์
16 สิงหาคม 2562  
    ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันเสาร์
17 สิงหาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
18 สิงหาคม 2562  
       
วันจันทร์
19 สิงหาคม 2562  
      คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก
วันอังคาร
20 สิงหาคม 2562  
    VCS ภัยแล้ง
วันพุธ
21 สิงหาคม 2562  
      มอบอำนาจ
วันพฤหัสบดี
22 สิงหาคม 2562  
    การติดตามการดำเนิน งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน พ.ศ.2553 ประชุม อจร.จังหวัดลำปาง ครั้ง2/2562
วันศุกร์
23 สิงหาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น จ.ลำปาง ครั้งที่ 2/2562  
วันเสาร์
24 สิงหาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
25 สิงหาคม 2562  
       
วันจันทร์
26 สิงหาคม 2562  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562
วันอังคาร
27 สิงหาคม 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
วันพุธ
28 สิงหาคม 2562  
    ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดี
29 สิงหาคม 2562  
    ประชุมนายอำเภอ VCSประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
วันศุกร์
30 สิงหาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุ คนพิการจังหวัดลำปาง  
วันเสาร์
31 สิงหาคม 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>