เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 ธันวาคม 2560  
       
วันเสาร์
2 ธันวาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
3 ธันวาคม 2560  
       
วันจันทร์
4 ธันวาคม 2560  
    การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรตลาดให้กับผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ เตรียมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคเหนือ (VCS)
วันอังคาร
5 ธันวาคม 2560  
       
วันพุธ
6 ธันวาคม 2560  
    คณะทำงานจัดเก็บ จปฐ. ระดับจังหวัด  
วันพฤหัสบดี
7 ธันวาคม 2560  
    ประชุม ก.ช.ภ.จ.ลำปาง ครั้งที่ 7/2560 ประชุมหารือวาระ ลำปางปลายทางฝัน
วันศุกร์
8 ธันวาคม 2560  
      ประชุมคกก.ความปลอดภัยฯจังหวัด
วันเสาร์
9 ธันวาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
10 ธันวาคม 2560  
       
วันจันทร์
11 ธันวาคม 2560  
       
วันอังคาร
12 ธันวาคม 2560  
       
วันพุธ
13 ธันวาคม 2560  
    การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประชุม conference
วันพฤหัสบดี
14 ธันวาคม 2560  
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ราคาฯ โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง
วันศุกร์
15 ธันวาคม 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ขายทอดตลาด
วันเสาร์
16 ธันวาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
17 ธันวาคม 2560  
       
วันจันทร์
18 ธันวาคม 2560  
    ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 การประชุมคณะอนุกรรมการมันสำปะหลัง ปี2560/61 จังหวัดลำปาง
วันอังคาร
19 ธันวาคม 2560  
    คกก.กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 6/60 ประชุม 12 วาระ เรื่อง รักการอ่าน ศิลปะ วัฒนธรรม
วันพุธ
20 ธันวาคม 2560  
    ประชุมคณะกรรมการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
วันพฤหัสบดี
21 ธันวาคม 2560  
    ประชุมสำนักงานประกันสังคม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
22 ธันวาคม 2560  
       
วันเสาร์
23 ธันวาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
24 ธันวาคม 2560  
      vdo conference ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์
25 ธันวาคม 2560  
      ประชุมคณะกรรมการ SC
วันอังคาร
26 ธันวาคม 2560  
    ประชุมคณะกรรมการ ก.ธ.จ.ลป. ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 1
วันพุธ
27 ธันวาคม 2560  
      กบจ. ลำปาง
วันพฤหัสบดี
28 ธันวาคม 2560  
    ประชุมนนายอำเภอ  
วันศุกร์
29 ธันวาคม 2560  
    ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ  
วันเสาร์
30 ธันวาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
31 ธันวาคม 2560  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>