เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันจันทร์
1 ตุลาคม 2561  
    ประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
วันอังคาร
2 ตุลาคม 2561  
       
วันพุธ
3 ตุลาคม 2561  
    ประชุมเรื่องจังหวัดสะอาด ข้อราชการ
วันพฤหัสบดี
4 ตุลาคม 2561  
    ก.ช.ภ.จ.ลำปาง ประชุม VCS การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
วันศุกร์
5 ตุลาคม 2561  
       
วันเสาร์
6 ตุลาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
7 ตุลาคม 2561  
       
วันจันทร์
8 ตุลาคม 2561  
    ประชุมหารือการดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วันอังคาร
9 ตุลาคม 2561  
       
วันพุธ
10 ตุลาคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองระดับจังหวัด(อพยพ5มบ)  
วันพฤหัสบดี
11 ตุลาคม 2561  
      ประชุมมอบหมายนโยบายการทำงาน หน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านสังคม
วันศุกร์
12 ตุลาคม 2561  
       
วันเสาร์
13 ตุลาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
14 ตุลาคม 2561  
       
วันจันทร์
15 ตุลาคม 2561  
       
วันอังคาร
16 ตุลาคม 2561  
       
วันพุธ
17 ตุลาคม 2561  
    คณะดำเนินการอพยพ 5 หมู่บ้าน  
วันพฤหัสบดี
18 ตุลาคม 2561  
    ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประชุมกบจ.ลป.ครั้ง 11/2561
วันศุกร์
19 ตุลาคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันเสาร์
20 ตุลาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
21 ตุลาคม 2561  
       
วันจันทร์
22 ตุลาคม 2561  
      การประชุม ก.ช.ภ.จ.ลำปาง ครั้งที่ 7/2561
วันอังคาร
23 ตุลาคม 2561  
       
วันพุธ
24 ตุลาคม 2561  
      ประชุมแผนปี 62 (จังหวัด)
วันพฤหัสบดี
25 ตุลาคม 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ. ประชุมมอบนโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประจวบ กันธิยะ
วันศุกร์
26 ตุลาคม 2561  
      กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 5/2561
วันเสาร์
27 ตุลาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
28 ตุลาคม 2561  
       
วันจันทร์
29 ตุลาคม 2561  
       
วันอังคาร
30 ตุลาคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันพุธ
31 ตุลาคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>