เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันศุกร์
2 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.. 2563
วันเสาร์
3 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอาทิตย์
4 พฤศจิกายน 2561  
       
วันจันทร์
5 พฤศจิกายน 2561  
    การพิจารณาอนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้าย วัตถุระเบิด ประชุมข้าราชการปกครอง
วันอังคาร
6 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมหารือการจัดทำแผนงานในการลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ คณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง
วันพุธ
7 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน "ไฟฟ้า" ประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว
วันพฤหัสบดี
8 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมพิจารณาเห็นชอบจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ การประชุมรับเสด็จ
วันศุกร์
9 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมพิจารณาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประชุมการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 ด้านสังคม
วันเสาร์
10 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
11 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
12 พฤศจิกายน 2561  
    การประชุมคระกรรมการกองจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นและของดีนครลำปางในการจัดงานฤดูหนาว 2562 smile kid sckool bus
วันอังคาร
13 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพุธ
14 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุม แผนปี 63
วันพฤหัสบดี
15 พฤศจิกายน 2561  
      ติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
วันศุกร์
16 พฤศจิกายน 2561  
    พิจารณาข้อเทคนิคงานนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
วันเสาร์
17 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
18 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
19 พฤศจิกายน 2561  
      ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
วันอังคาร
20 พฤศจิกายน 2561  
      ประชุมศูนย์ถนนฯช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
วันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561  
    การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2561  
วันพฤหัสบดี
22 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
วันศุกร์
23 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
วันเสาร์
24 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
25 พฤศจิกายน 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
26 พฤศจิกายน 2561  
    คณะทำงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด  
วันอังคาร
27 พฤศจิกายน 2561  
    การตรวจราชการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุม กบจ.
วันพุธ
28 พฤศจิกายน 2561  
    เตรียมความพร้อม งานวันต่อต้านคอรัปชั่น 2018 ประชุม OTOP City 2018
วันพฤหัสบดี
29 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
วันศุกร์
30 พฤศจิกายน 2561  
    คณะอนุกรรมการฯคนพิการจังหวัดลำปาง  
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>