เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 กุมภาพันธ์ 2561  
    กบจ.  
วันศุกร์
2 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันเสาร์
3 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
5 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุม ท่ามะโอ เรโทรแฟร์ ประชุมท่ามะโอ เรโทรแฟร์
วันอังคาร
6 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
7 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประชุมเพื่อรับการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 (Video Conferrence)
วันพฤหัสบดี
8 กุมภาพันธ์ 2561  
    ITA 2561 กกร.จังหวัดลำปาง (หอการค้า)
วันศุกร์
9 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง(โต๊ะข่าว) คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
วันเสาร์
10 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
11 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
12 กุมภาพันธ์ 2561  
      การประชุมคณะทำงานทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ
วันอังคาร
13 กุมภาพันธ์ 2561  
      ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ (Video Conference)
วันพุธ
14 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพฤหัสบดี
15 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันศุกร์
16 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุม คกก.กบจ.ลป. ประชุมwebcon เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันเสาร์
17 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
18 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
19 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน
วันอังคาร
20 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
21 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพฤหัสบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561  
      ประชุมคณะทำงานพิจารณาการอพยพราษฎรฯ
วันศุกร์
23 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมศูนย์ถนนฯ ครั้งที่ 2/2561 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
วันเสาร์
24 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
25 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
26 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอังคาร
27 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันพุธ
28 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประชุม ก.บ.จ.ลำปาง
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2561 ] เดือนถัดไป-->>