เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 มีนาคม 2561  
       
วันศุกร์
2 มีนาคม 2561  
      ประชุม กบจ.
วันเสาร์
3 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
4 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
5 มีนาคม 2561  
       
วันอังคาร
6 มีนาคม 2561  
      ประชุมติดตามโครงการแผนภาค ปี 61 และโครงการกลุ่มฯ ปี 61
วันพุธ
7 มีนาคม 2561  
      ประชุมท่ามะโอ เรโทรแฟร์
วันพฤหัสบดี
8 มีนาคม 2561  
      ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและการจัดทำข้อมูลส่งเงินสมทบ
วันศุกร์
9 มีนาคม 2561  
    คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศนียบัตรการค้าออนไลน์
วันเสาร์
10 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
11 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
12 มีนาคม 2561  
       
วันอังคาร
13 มีนาคม 2561  
    ประชุมตรวจราชการประจำเดือนมีนาคมของ ผต.มท. มอบเงินกองทุนความปลอดภัยฯ
วันพุธ
14 มีนาคม 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประชุมคณะติดตามตรวจสอบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
วันพฤหัสบดี
15 มีนาคม 2561  
    การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2562-2564  
วันศุกร์
16 มีนาคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนาฯ
วันเสาร์
17 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
18 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
19 มีนาคม 2561  
    แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยฯ(safety thailand)
วันอังคาร
20 มีนาคม 2561  
    ประชุมหารือกาก่อสร้างฯ ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง
วันพุธ
21 มีนาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
22 มีนาคม 2561  
    รายงานผลคณะติดตามสอบทานการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง VCS เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ของ สป.มท.
วันศุกร์
23 มีนาคม 2561  
    การประเมินผลผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
วันเสาร์
24 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
25 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
26 มีนาคม 2561  
    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bilding การประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561
วันอังคาร
27 มีนาคม 2561  
    ประชุมผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์และเฟสบุ๊คส่วนราชการและสื่อมวลชน ประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561
วันพุธ
28 มีนาคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลฯ
วันพฤหัสบดี
29 มีนาคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุม คกก.ก.บ.จ.ลป.
วันศุกร์
30 มีนาคม 2561  
    เรื่องร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณะ ประชุม อจร.ครั้งที่ 1/2561
วันเสาร์
31 มีนาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>