เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอังคาร
1 พฤษภาคม 2561  
    ประชุมตรวจราชการ และ ก.ธ.จ.
วันพุธ
2 พฤษภาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
3 พฤษภาคม 2561  
      ประชุมฟิ้นฟูกรรมการและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ชของลูหนี้นอกระบบประจำจังหวัด
วันศุกร์
4 พฤษภาคม 2561  
    ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ)  
วันเสาร์
5 พฤษภาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
6 พฤษภาคม 2561  
       
วันจันทร์
7 พฤษภาคม 2561  
       
วันอังคาร
8 พฤษภาคม 2561  
      ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
วันพุธ
9 พฤษภาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
10 พฤษภาคม 2561  
       
วันศุกร์
11 พฤษภาคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561
วันเสาร์
12 พฤษภาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
13 พฤษภาคม 2561  
       
วันจันทร์
14 พฤษภาคม 2561  
       
วันอังคาร
15 พฤษภาคม 2561  
       
วันพุธ
16 พฤษภาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
17 พฤษภาคม 2561  
       
วันศุกร์
18 พฤษภาคม 2561  
       
วันเสาร์
19 พฤษภาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
20 พฤษภาคม 2561  
       
วันจันทร์
21 พฤษภาคม 2561  
       
วันอังคาร
22 พฤษภาคม 2561  
       
วันพุธ
23 พฤษภาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
24 พฤษภาคม 2561  
      การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่3/2561
วันศุกร์
25 พฤษภาคม 2561  
       
วันเสาร์
26 พฤษภาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
27 พฤษภาคม 2561  
       
วันจันทร์
28 พฤษภาคม 2561  
       
วันอังคาร
29 พฤษภาคม 2561  
       
วันพุธ
30 พฤษภาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
31 พฤษภาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>