เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
2 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
3 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
4 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
5 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
6 มิถุนายน 2561  
      การประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
วันพฤหัสบดี
7 มิถุนายน 2561  
       
วันศุกร์
8 มิถุนายน 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันเสาร์
9 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
10 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
11 มิถุนายน 2561  
    การพิจารณาการนำเสนอผลงานการประกวดราคา คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลป.
วันอังคาร
12 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
13 มิถุนายน 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 การแก้ไขปัญหาสับปะรด
วันพฤหัสบดี
14 มิถุนายน 2561  
    PMQA
วันศุกร์
15 มิถุนายน 2561  
    ประชุม คพจ ซักซ้อมการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรม (vcs)
วันเสาร์
16 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
17 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
18 มิถุนายน 2561  
    การติดตั้งสติ๊กเกอร์สนจ.ลป  
วันอังคาร
19 มิถุนายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ. (พช.) ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
วันพุธ
20 มิถุนายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนงนดำเเนินงาน กทบ.  
วันพฤหัสบดี
21 มิถุนายน 2561  
    การติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ปี 2561  
วันศุกร์
22 มิถุนายน 2561  
    ประชุมรับรอง จปฐ. ปี 2561 ประชุมกบจ.ลป.ครั้งที่ 7/2561
วันเสาร์
23 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
24 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
25 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
26 มิถุนายน 2561  
    ประชุมนายจ้างเรื่องการใช้ระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์
วันพุธ
27 มิถุนายน 2561  
    เลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประชุม vcs ศูนย์ดำรงธรรม
วันพฤหัสบดี
28 มิถุนายน 2561  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะอนุมันสำปะหลัง
วันศุกร์
29 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
30 มิถุนายน 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>