เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันเสาร์
1 กันยายน 2561  
       
วันอาทิตย์
2 กันยายน 2561  
       
วันจันทร์
3 กันยายน 2561  
      การประชุมซักซ้อมภารกิจจัดงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One ขอบคุณผู้ปฎิิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย
วันอังคาร
4 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตซื้อ มี ใช้ และ ย้าย วัตถุระเบิด  
วันพุธ
5 กันยายน 2561  
    ประชุม คอจ.  
วันพฤหัสบดี
6 กันยายน 2561  
      คณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจำจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
7 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ
วันเสาร์
8 กันยายน 2561  
       
วันอาทิตย์
9 กันยายน 2561  
       
วันจันทร์
10 กันยายน 2561  
      ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
วันอังคาร
11 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อนุวิชาการ (ทรัพยากรน้ำภาค1)
วันพุธ
12 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด  
วันพฤหัสบดี
13 กันยายน 2561  
    การประชุมคณะกรรมการขอจัดตั้งหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์
14 กันยายน 2561  
       
วันเสาร์
15 กันยายน 2561  
       
วันอาทิตย์
16 กันยายน 2561  
       
วันจันทร์
17 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัดลำปาง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3
วันอังคาร
18 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
วันพุธ
19 กันยายน 2561  
    การประชุมปรึกษาข้อหารือแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
วันพฤหัสบดี
20 กันยายน 2561  
    ประชุม กบจ.ลป. 11/2561
วันศุกร์
21 กันยายน 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันเสาร์
22 กันยายน 2561  
       
วันอาทิตย์
23 กันยายน 2561  
       
วันจันทร์
24 กันยายน 2561  
    ประชุมเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ แระชุมเตรียมความพร้อมโครงการปี 2562
วันอังคาร
25 กันยายน 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก
วันพุธ
26 กันยายน 2561  
    ประชุมนายอำเภอ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์
วันพฤหัสบดี
27 กันยายน 2561  
      ประชุมรับรองการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด
วันศุกร์
28 กันยายน 2561  
       
วันเสาร์
29 กันยายน 2561  
       
วันอาทิตย์
30 กันยายน 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>