เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 กุมภาพันธ์ 2562  
      การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างวินัยการออม
วันเสาร์
2 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
3 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
4 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
5 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุม NT,RT
วันพุธ
6 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุม คกก. ลุ่มน้ำวัง (สนจ.บีม)  
วันพฤหัสบดี
7 กุมภาพันธ์ 2562  
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบชุมชนนักปฏิบัติ (cops) ประชุมหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน
วันศุกร์
8 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุมหารือเรื่องการปลูกต้นจามจุรี (ก้ามปู),ไผ่,ครั่งและไม้เศรษฐกิต 58 ชนิด
วันเสาร์
9 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
10 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
11 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
12 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชกาปรระจำปีของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561
วันพุธ
13 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพฤหัสบดี
14 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันศุกร์
15 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2562
วันเสาร์
16 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
17 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
18 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุมหารือกลั่นกรองโครงการงบเร่งด่วน ปี 62 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดลำปาง
วันอังคาร
19 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพุธ
20 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุมคณะอำนวยการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังเมืองชุมชนเกาะคา
วันพฤหัสบดี
21 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันศุกร์
22 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันเสาร์
23 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
24 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
25 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุม คกก.กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 1/2562
วันอังคาร
26 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุมขับเคลื่อนถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ปี62
วันพุธ
27 กุมภาพันธ์ 2562  
    ประชุมนายอำเภอ คัดเลือกทุน มทศ
วันพฤหัสบดี
28 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุม กอช.
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2562 ] เดือนถัดไป-->>