หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสถานที่และค่าอุปกรณ์หอประชุมจังหวัดลำปาง และห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
   
 
ออกจากระบบ
 •  
  - หากระบบไม่อนุมัติการจอง  หมายถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
   
   
  - เมื่อผู้จองหรือหน่วยงาน ที่ได้จองห้องประชุมไว้ 
  แต่มิสามารถเข้าใช้ห้องประชุมในวันและเวลาที่ได้ทำการจองไว้ได้
    "ช่วยกรุณาเข้ามาลบข้อมูลการจองห้องประชุมของท่านด้วย 
  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆ"
   
  - หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสถานที่และค่าอุปกรณ์หอประชุมจังหวัดลำปาง และห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง