USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมชี้แจงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานผู้ประกอบธุรกิจโรมแรมฯ คำสั่ง คสช 6/62 ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.   ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบปีที่ 117 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดปงสนุกเหนือและวัดปงสนุกใต้ รอง ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุม คกก.พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31