USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   หารือข้อราชการ เรื่อง สมาร์ทฟาร์ม ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอแม่พริก -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ตรวจติดตามการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.ลป -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ตรวจติดตามพื้นที่อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
-    ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30