USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผู้ประสานงาน : ท้องถิ่นจังหวัด 089-8512245 089-9011054
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห้องปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน : ผอ.พร้อมพงศ์ 087-0549091
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บ้านทุ่งกู่ด้าย ม. 6 ต.ปงแสนทอง ท้องถิ่นจังหวัด 089-8512245 089-9011054
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและชีวอนามัย ของประเทศไทย จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ประจำสัปดาห์ ห้องประชุม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติงานราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและชีวอนามัย ของประเทศไทย จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509