USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหวด อ.งาว -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุม ก.อบต. ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย ห้องประชุม ปภ.ชั้น 4 -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509