USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.45 น.   ประธานในการแถลงข่าว "จุฬา ฯ อาลัมภางค์ มินิ(ฮาร์ท) มาราธอน ตอน หลงรักษ์ลำปาง 2018 ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง ผู้ประสานงาน : คุณพลฤทธิ์ 081-8813752
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำปาง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1ภาคเหนือ (ภาค 5 ภาค 6) โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.00 น.   ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.10) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง ครั้งที่ 1/2561 และคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฎลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509