USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง



วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานงานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 61 (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว พร้อม หมวก) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ประสานงาน : หน.อำพัน 084-3878803
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ร่วมต้อนรับและกล่าวต้อนรับ องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สูทผูกไทด์) (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สูทผูกไทด์) ห้องโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬา โรจน์หิรัญ ผู้ประสานงาน : อ.วรรณ 091-0691998
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ส่ง องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ท่าอากาศยานลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   วันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลำปาง" ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.    ประธานพิธีเปิดการอบรมด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลำปาง วัดบรรพตสถิต ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ต้อนรับ พล.ต. คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 และคณะ ในโอกาศมาตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ห้องประชุมเวียงละกอน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.00 น.   ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ประจำปี 2561 สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   วันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลำปาง" ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสถานี ม.4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.    ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนชุมชนตำบลปงดอน บ้านไฮ ม.3 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   วันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลำปาง" ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง - การแต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว



<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509