USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ลงทะเบียน (เริ่มเวลา 08.30-09.30 น.) (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ครั้งที่ 1/2561 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามทุจริต จ.ลำปาง ปี 61 ห้องจันผา รร.เวียลคอร ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบุรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2561 ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทางขึ้น ปัญหาสุนัข ปัญหาขยะ ของวัดม่อนพระยาแช่ ห้องปฏิบัติการ รอง ผวจ.ลป -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ครั้งที่ 1/2561 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วัดบ้านแม่ยามเหนือ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทางขึ้น ปัญหาสุนัข ปัญหาขยะ ของวัดม่อนพระยาแช่ ห้องปฏิบัติการ รอง ผวจ.ลป -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509