USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดงาน "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักแผ่นดินไทย" (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ผู้ประสานงาน ฯ : สถาบันคชบาล ฯ ผอ.ภพปภพ 098-4783362 หน.นวรัตน์ 089-6355396 หน.กิตติ 063-8313079
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ) และชุดประชารัฐจังหวัดลำปาง เข้าพบ ห้องประชุม ผวจ. ผู้ประสานงาน : ปปส.ภาค 5 ส.ต.ต. หญิงสุภาวิตา 097-2177767
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   มอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานกำจัดผักตบชวาจังหวัดลำปาง ปี 2561 ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควัน สุนัข ขยะ ทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.   ร่วมงาน "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักแผ่นดินไทย" (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) ห้องประชุมเวียงละกอน -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509