USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานเปิดงาน "โครงการเสวนาปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปาง" (ดอยพระบาท) โบสถ์คริสตจักรของชุมชนอิ่วเมี่ยน ม.4 ต.พระบาท 086-6563338
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รกท.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา เข้าพบ เรื่อง พระราชทานเพลิงศพพระครูวิเศษวรการ (มานพ สุมงคโล) ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของข้าราขการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2561 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ รร.บุษย์น้ำทอง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   เชฟเอ เข้าพบหารือเรื่องการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติราชการ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 วัดบรรพตสถิต ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   คุณจันทร์สวย บุญนำมา ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมงานปราชญ์ กศน. ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ห้องประชุมปลัดจังหวัด -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509