USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้ (การแต่งกาย : ผ้าไทยพื้นเมือง) ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ผู้ประสานงาน : กฟผ. สุนทร 089-4293443 ชาวิทย์ 085-3662429
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ห้องประชุม ผวจ. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ (สับปะรด ส้มเกลี้ยง) จังหวัดลำปาง ห้องประชุม ผวจ. -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมผู้ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ร่วมสนทนาทางโทรศัพท์ (Phone In) เพื่อออกอากาศในรายการ "วิทยุมหาดไทยชวนรู้" ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังบำรุง ของ กอ.รมน.ภาค 3 และ นขต.กอ.รมน.ภาค 3 ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ บก.กอ.รมน.ภาค 3 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมผู้ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509