USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมใจเก็บขยะ" ครั้งที่ 4 หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง ผู้ประสานงาน : แขวงทางหลวงที่ 1 กนกัญ 084-6156514
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง (นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย) และ คณะ เข้าพบ เรื่อง การจัดทำเครือข่ายเกี่ยวกับเยาวชน ห้องประชุม ผวจ. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   อาจารย์สักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย นักเขียนและปราชญ์ของจังหวัดลำปาง เข้าพบ เรื่อง ประวัติศาสตร์ความสำคัญ การ สืบทอดศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง ห้องปฏิบัติงาน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และปล่อยปลาไทยในวรรณคดี สระน้ำ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ผู้ประสานงาน : ประมง 081-4983699 ทิพย์ 081-2882068
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง (ด้านประมง) ณ ศกพ.เครือข่าย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน ผู้ประสานงาน : ประมง 081-4983699 ทิพย์ 081-2882068
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง (การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทย) ***นั่งขบวนรถม้าจากข่วงนครลำปางไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง*** จุดขึ้นรถม้า ณ ข่วงนครลำปาง ไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง ผู้ประสานงาน : ท่องเที่ยว กร 086-1863232
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.09 น.   ประธานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทำบุญอุทิศถวายผลบุญแก่บรรพบุรุษที่สร้างสถานีรถไฟ และพิธีการเรียกขวัญม้า สถานีรถไฟนครลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน พ่อแม่อ่านสร้างสุข และคลินิกสุขภาพ เด็กดีอ่านสร้างสุข ห้องเวียงแก้ว รร.ลำปางเวียงทอง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก. คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร จ.ลำปาง บ้านปงน้อย ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 สถานีรถไฟนครลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ประชุม นขต.ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 ประจำเดือน เม.ย.61 ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 สถานีรถไฟนครลำปาง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509