USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแม่พริก ผู้ประสานงาน : ป.นงลักษณ์ 063-9019898
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเถิน ผู้ประสานงาน : ป.โชคชัย 063-9019994
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนฯไฟฟ้า ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมทำบุญการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วัดบ้านไร่ (ศิลาทอง) ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแม่พริก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสำนักงาน กกต. -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเถิน -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509