USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.แจ้ห่ม ผู้ประสานงาน : ป.อังครินทร์ 063-9020111
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการ อ.เมืองปาน ผู้ประสานงาน : ป.จินตนา 063-9019789
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ห้องประชุม 1 สนง.ศึกษาธิการภาค 15 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ประธานประชุม คกก.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.เขต 1 -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จุดตรวจอำเภอสบปราบ ,จุดตรวจอำเภอแม่พริก,จุดตรวจอำเภอเถิน,จุดตรวจอำเภอเสริมงาม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.มทบ.32 ศาสนาสถานเลื่อนรวมมิตร มทบ.32 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด อ.แจ้ห่ม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509