USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สักการะพระราชการจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผู้ประสานงาน : สนง.พระพุทธ ฯ สุเมธ 087-9907811
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   สักการะพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   สักการะพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อวางแผนการพัฒนาอำเภอแม่เมาะ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   สักการะพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   สักการะพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   สักการะพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อวางแผนการพัฒนาอำเภอแม่เมาะ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สักการะพระราชการจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   สักการะพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   สักการะพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   สักการะพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.    สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สักการะพระราชการจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   สักการะพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   สักการะพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สักการะพระราชการจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   สักการะพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   สักการะพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.30 น.    สักการะพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509