USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมือง) อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ผู้ประสานงาน : สนจ.ลป. ผอ.อำพัน 084-3878803
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมือง) ด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้ประสานงาน : สนจ.ลป. ผอ.อำพัน 084-3878803
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.    สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.    พิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.00 น.   เข้าร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2561 อาคารรื่นฤดี กทม. -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.00 น.    สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509